Tájékoztató a büntetés-végrehajtási szervezet ellátási kötelezettségeiről szóló rendeletek módosításáról

Csütörtök, november 30, 2023

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „44/2011. Korm. rendelet”)  és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: „9/2011. BM rendelet”) 2023. július 1-jén hatályba lépett módosításának lényeges pontjai:

1. A 44/2011. Korm. rendelet, valamint a 9/2011. BM rendelet szerinti ellátási kötelezettség a továbbiakban

  • nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek értéke meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt; valamint
  • nem terjed ki a központi költségvetésről szóló törvény szerinti Kormányfői protokoll kiadási előirányzat terhére elszámolt termékek és szolgáltatások beszerzésére.

Amennyiben  a beszerzés részben vagy egészben európai uniós forrásból vagy egyéb nemzetközi együttműködésből származó támogatás felhasználásával történik, a Kedvezményezett a Központi Ellátó Szerv ajánlatát jogosult elutasítani, ha hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást – a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel és minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel azonosan vagy annál kedvezőbb módon – beszerezni. A 9/2011. BM rendelet alapján amennyiben Kedvezményezett a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv, a Központi Ellátó Szerv ajánlatának elutasítása előtt köteles az ajánlat beérkezésétől számított 8 munkanapon belüli időpontra Központi Ellátó Szervvel tárgyalást kezdeményezni.

2. A módosítást követően mind a 44/2011. Korm. rendelet, mind pedig a 9/2011. BM rendelet tekintetében közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési igényen már nem az uniós, hanem a nemzeti értékhatár alatti beszerzési igényt kell érteni, a 44/2011. Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerint az uniós közbeszerzési értékhatár a továbbiakban a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értékhatár.

3. Az olyan beszerzési igények tekintetében, amelyek egyaránt tartoznak a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szerinti központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kiemelt termékek és szolgáltatások, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe, a Kedvezményezett köteles a Központi Ellátó Szervhez ajánlatért fordulni.

4. A Központi Ellátó Szerv ellátási kötelezettsége elsőbbséget élvez a beszerzési igény központosított beszerzési rendszerben történő megvalósításához képest abban az esetben, ha képes a beszerzési igényt a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerinti feltételekkel (a keretszerződésben meghatározott és az egyéb feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a keretszerződés szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni) megvalósítani, vagy ha a központi beszerző szervezet nem rendelkezik az adott beszerzési igény vonatkozásában hatályos keretszerződéssel, keretmegállapodással vagy dinamikus beszerzési rendszerrel.

5. A jogszabályok módosításával egyúttal megszűnt a 44/2011. Korm. rendeletben és a 9/2011. BM rendeletben meghatározott személyi hatály közötti korábbi ellentmondás.

Felelős Hatóság